Praktisk anvendelse – At bygge bro mellem teori og praksis

At bygge bro mellem teori og praksis

AVT's tilgang til læring i den virkelige verden

Inden for executive education kan kløften mellem teoretisk viden og den praktiske anvendelse ofte være en betydelig forhindring. På AVT Business School bygger vi en bro, med vores særlige tilgang, til læring der er centreret omkring praktisk anvendelse. Denne metode, der understøttes af den anerkendte Harvard Case Method, fordyber dig i virkelige forretningsscenarier og sikrer, at den indsigt, du får i klasseværelset, omsættes direkte til virkningsfulde strategier i dit professionelle miljø.

Udforsk AVT´s programmer

Fase 1

Forberedelse - grundlaget for indsigt

Forberedelse er hjørnestenen i vores tilgang. Før du træder ind i klasseværelset, vil du arbejde dybt med en bred vifte af casestudier, der hver især er nøje udvalgt til at afspejle komplekse forretningsudfordringer i den virkelige verden.

Denne forberedende fase giver dig mulighed for at kritisk analysere situationer, vurdere forskellige strategiske muligheder og udvikle en nuanceret forståelse af forretningsdynamik. Ved at udnytte Harvard Case Method skaber denne fase et solidt fundament af viden, som sætter scenen for dynamiske og indsigtsfulde diskussioner i klasseværelset.

Fase 2

Klasselokalet - En smeltedigel af ideer

I klasselokalet kommer det teoretiske fundament, der er lagt under forberedelsen, til live. Her vil du dykke ned i anvendelsen af modeller, teorier og rammer og undersøge dem i lyset af casestudierne. Denne interaktive og samarbejdende indstilling opfordrer dig til at teste dine ideer, udfordre dine antagelser og forfine din forståelse. Vejledt af erfarne undervisere vil du og dine medstuderende udforske forskellige perspektiver og skabe et rigt miljø for læring og intellektuel vækst.

Fase 3

Anvendelse - Omsætte læring til handling

Kulminationen på AVT. Læringsforløbet indebærer at anvende dine indsigter på en specifik udfordring i din egen virksomhed. Det er i denne fase, at den sande værdi af AVT-tilgangen realiseres. Du vil tage de strategier og løsninger, der er udviklet gennem casestudierne og diskussionerne i klasselokalet, og anvende dem direkte i din professionelle kontekst. Dette forbedrer ikke kun din evne til at træffe effektive beslutninger, men styrker også din læring på en håndgribelig og meningsfuld måde.

Inden for executive education kan kløften mellem teoretisk viden og den praktiske anvendelse ofte være en betydelig forhindring. På AVT Business School bygger vi bro over denne kløft med vores særlige tilgang til læring, der er centreret omkring praktisk anvendelse. Denne metode, der understøttes af den anerkendte Harvard Case Method, fordyber dig i virkelige forretningsscenarier og sikrer, at den indsigt, du får i klasseværelset, omsættes direkte til virkningsfulde strategier i dit professionelle miljø.

Bridging Theory and Practice: The AVT Approach to Real-World Learning

In the realm of executive education, the gap between theoretical knowledge and its practical application can often be a significant hurdle. At AVT Business School, we bridge this gap with our distinctive approach to learning, centered around Practical Application. This methodology, underpinned by the renowned Harvard Case Method, immerses you in real-world business scenarios, ensuring that the insights you gain in the classroom translate directly into impactful strategies in your professional environment.

Phase One: Preparation – The Foundation of Insight

Preparation is the cornerstone of our approach. Before stepping into the classroom, you will engage deeply with a diverse array of case studies, each carefully selected to reflect complex, real-world business challenges. This preparatory phase empowers you to critically analyze situations, assess various strategic options, and develop a nuanced understanding of business dynamics. By leveraging the Harvard Case Method, this phase cultivates a robust foundation of knowledge, setting the stage for dynamic and insightful classroom discussions.

Phase Two: The Classroom – A Crucible of Ideas

In the classroom, the theoretical foundation laid during preparation comes to life. Here, you will delve into the application of models, theories, and frameworks, examining them through the lens of the case studies. This interactive and collaborative setting encourages you to test your ideas, challenge your assumptions, and refine your understanding. Guided by experienced faculty, you and your peers will explore various perspectives, fostering a rich environment of learning and intellectual growth.

Phase Three: Application – Translating Learning into Action

The culmination of the AVT learning experience is the application of your insights to a specific opportunity or challenge within your own company. This phase is where the true value of the AVT approach is realized. You will take the strategies and solutions developed through the case studies and classroom discussions and apply them directly to your professional context. This not only enhances your ability to make impactful decisions but also solidifies your learning in a tangible and meaningful way.

Book a Meeting

The AVT Business School’s focus on Practical Application, structured through these three phases, ensures that your educational journey is deeply relevant and immediately applicable. By seamlessly integrating academic rigor with practical relevance, we equip you with the skills and insights to not only understand the complexities of modern business but to navigate and lead through them effectively. Join us at AVT, where education is not just about learning; it’s about doing.

Book a meeting here

Discover AVT’s Program Selection:
View our programs here.